Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תקנון

תקנון שירותי צילום ועריכה

הואיל ונותן השירות – עסק המאוגד כדין בישראל, בין השאר, בתחום הפקת התוכן, צילום ועיצוב גרפי, מתן שירותי ייעוץ, בתחום המדיה והדיגיטל.

והואיל ומזמין השירות מעוניין לקבל שירותי הפקת תוכן, ייעוץ, שירותי דיגיטל וכל שירות המצויין בהצעת מחיר זאת

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים:

א.  מבוא

 1. המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו כגון הצעות מחיר, התחייבויות שבעל פה או בכתב, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, מחייבים את הצדדים כאילו נאמרו בגוף ההסכם.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראת ההסכם לבין הוראה בנספח, תהא הוראת ההסכם קודמת אלא אם סוכם אחרת מראש.
 3. כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש לשם פרשנות ההסכם ותניותיו.
 4. בעת אישור הצעת המחיר המצורף מזמין השירות מאשר גם את הסכם עבודה זה המצורף להצעה ומצהיר כי ניתנה לו הזכות לקרוא ולאשר את הסכם זה.
 5. הצעת מחיר זו תקפה ל-7 ימים בלבד והיא עבור מזמין השירות בלבד.

ב. הצהרות מקבל השירות

 1. מקבל השירות מצהיר כי סוכם איתו צורת ומועד תשלום מראש, הוא הסכים לתנאי העבודה שהוצעו לו, ולכן הוא יעביר את התשלום בתנאים שנקבעו כתנאי לתחילת העבודה.
 2. מקבל השירות מצהיר כי אם בידו חומרי גלם הקודמים לפרויקט, באחריותו למסור אותם לנותן השירות וכי נותן השירות לא יישא באחריות עבור עריכת החומרים מחדש במידה ולא קיבל את החומרים מראש.
 3. מקבל השירות מצהיר כי הוא יודע שאם תואם עם נותן השירות על הוספת שירותי צד שלישי לפרויקט, כגון: כותב תוכן, איש קריאייטיב, עורך, צלם וכו' – עליו להודיע על כך מראש ובתיאום עם נותן השירות, וההתנהלות והתוצאות, מול כל צד שלישי היא באחריותו של מקבל השירות בלבד.
  1. מקבל השירות מצהיר כי הוא מבין שנותן השירות מתעסק בתחום הפקת התוכן, ואם יכניס ספק צד שלישי אל הפרויקט, נותן השירות לא ייקח אחריות עבור איכות התוצרים הסופיים, בתחומים שנותן השירות אינו מתעסק בהם בפרויקט.
 4. מקבל השירות מצהיר כי הוא מבין ובמידה והחליט לספק תסריטים באחריותו או באחריות גורם צד שלישי נותן השירות אינו לוקח אחריות על התוצרים הסופיים ובמידה ובגלל חוסר היערכות מקדימה בתחומי האחריות שאינם הוגדרו כתחומי אחריותו של נותן השירות – יום הצילומים ירד מהמצופה, אין לנותן השירות אחריות לכך.

ג. בעלי האחריות הרלוונטים

מצוהר כי המזמין/הלקוח ו/או מי מטעמו אשר באמצעותו בוצעה התקשרות זו הוא שיהיה הגורם הבלעדי אשר יכריע בהחלטות הנוגעות לעניין האתר וחלוקת התכנים השונים בו.

מצד נותן השירות:

 • אחראי הפרויקט: הנציג מולו נסגרה הצעת מחיר זו
 • אחראים נוספים: הצלם מולו יתנהל הפרויקט וכותב התוכן
 • מצד מקבל השירות:
 • האדם אשר קיבל את הצעה זו ואישר אותה – אלא אם הוגדר מראש אחרת שההתנהלות תהייה מול נציג אחר מטעם מקבל השירות

ד. אופן ביצוע העבודה לפי שלבים במידה ולא תואם אחרת

 1. בחירת השירותים ואישור הצעת המחיר והסכם זה
 2. העברת תשלום לפי התנאים שנקבעו
 3. התקשרות מול צוות התסריטאות/כתיבת תסריט באחריות הלקוח
 4. אישור התסריטים וקביעת יום צילום
 5. יום צילומים/קבלת המידע או חומרי הגלם עבור הפרויקט
 6. תחילת עבודת העריכה/העיצוב
 7. סבבי ריג'קטים (2 ריג'קטים לסרטון)
 8. במידה וחומרי הגלם התארכו שלא כמתוכנן – עלות ברירת גלם 400 ש"ח לשעה לא כולל מע"מ
 9. אישור התוצרים ע"י הלקוח
 10. העברת התוצר ללקוח

ה. בעיות בלתי צפויות

בעיות בלתי צפויות שעלולות לבטל, לדחות, לשבש או לעכב את הלך הפרויקט

 1. הפרת הסכם זה או הסכם הצעת המחיר
 2. עיקוב או אי תשלום מצד הלקוח
 3. גניבה/בלאי/נזק בלתי צפוי בציוד נותן השירות
 4. עיכוב בסיפוק חומרי גלם מצד הלקוח
 5. עיכוב בעבודה מול גורם צד שלישי
 6. כוח עליון (בדגש על מזגי אוויר, תאונות, פקקים בלתי צפויים וכו')
 7. אי שיתוף פעולה או עיכוב מצד הלקוח בשלבי העבודה

ו. שונות

 1. מוסכם בזאת כי במקרה והמזמין לא ישלם את סכום התמורה במועדו, במלואו או בחלקו, מכל סיבה שהיא, כי אז, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תקופה שעומדים לנותן השירות על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ישלם המזמין לנותן השירות את התמורה בצירוף ריבית פיגורים לפי שיעורה המקסימלי בחוק וזאת החל ממועד בו היה אמור להיות מבוצע התשלום ועד לתשלומו בפועל.
 2. במידה וצץ במהלך הפרויקט עבודה נוספת שאינה תומחרה מנותן השירות, על מקבל השירות לאשר הצעת מחיר מחודשת, או להביא בתיאום עם נותן השירות לגבי העבודה הנוספת והתשלום הנוסף במידה ויש.
 3. חיוב בחוק ע"פ איגוד השחקנים – באחריות הלקוח.
  1. במידה בסרטון משתתפים שחקנים – לפי איגוד השחקנים, עלות יום צילומים של שחקנים הם כתלות בשימוש של הסרטון. במידה ומזמין השירות הזמין סרטון לשימוש באינטרנט – זה מה שייסוכם עם השחקנים בכתב ומשולם להם עבור יום הצילומים, ובמקרה זה אסור לשדר את הסרטון בטלוויזיה, למעט אם זה מה שהוגדר מראש, ושולם לשחקנים בהתאם לחוק.
 4. חיוב בחוק בשילוב מוזיקה מקורית – באחריות הלקוח.
  1. בדומה לסעיף הקודם הנוגע לתשלום עבור שחקנים, אותה דרישת עלות שונה קיימת בהתאם למדיה בה ישודר סרטון התדמית.
  2. פרספקטיב לא יעשה שימוש במוזיקה המוגנת בזכויות יוצרים שאינם מאפשרים שימוש במוזיקה.
  3. במידה ומזמין השירות מעוניין לעשות שימוש במוזיקה המוגנת בזכויות יוצרים, האחריות על תיאום השימוש עם בעל היצירה הוא באחריותו של מזמין השירות בלבד.
  4. כל תביעה או דרישה בגין פיצויים או תשלום על שימוש במוזיקה המוגנת בזכויות יוצרים הינה על אחריותו של מזמין השירות בלבד.
  5. במידה וישנה דרישת תשלום עבור מוזיקה המוגנת בזכויות יוצרים, אחריותו של מזמין השירות לשלם.
 5. שימוש בסטוק המוגן בזכויות יוצרים.
  1. במידה ומזמין השירות מעוניין לעשות שימוש בסטוק תמונות, סרטונים, טקסטים וכו' ספציפיים עבור העבודה, באחריותו הבלעדית לבדוק שאותו סטוק אינו מוגן בזכויות יוצרים
  2. כל תביעה או דרישה בגין פיצויים או תשלום על שימוש בסטוק המוגן בזכויות יוצרים הינה על אחריותו של מזמין השירות בלבד בלבד.
  3. במידה וישנה דרישת תשלום עבור סטוק ספציפי המוגן בזכויות יוצרים, אחריותו של מזמין השירות לשלם.
 6. כל הזכויות עבור חומרי הגלם שייכים לסטודיו.
  1. אם במסגרת ההפקה סוכם שנדרש לצלם צילומי וידאו בתוך העסק, צילומים של הלקוח, צילומי מוצר וכו' – אז כל חומרי הגלם שצולמו במהלך ההפקה הם קניין של נותן השירות, אבל משמשות אך ורק לטובת הפקת התוכן של אותו הלקוח.
  2. אסור לנותן השירות להשתמש באותם חומרי גלם עבור לקוחות אחרים. חומרי גלם אלה לא מסופקים ללקוח, אלא אם משלם עליהם בנפרד ובאישור מנהל מחלקת העריכה בפרספקטיב, כיוון שלא הזמין את חומרי הגלם, אלה תוצר מוגמר.
  3. פרספקטיב אינה מתחייבת לשמור את כל חומרי הגלם כיוון שמאחסנת אותם בשירותי ענן של גורם צד שלישי, אך אם וכאשר הלקוח יבקש לעדכן את התוצר, חומרי הגלם המאוחסנים בענן ישמשו לעדכון התוצרים.
  4. פרספקטיב אינה מתחייבת לשמור את כל התוצרים עבור מקבל השירות.
  5. במידה וחומרי הגלם שצולמו הינם חומרים רגישים, או שיש בהם חשיבות עתידית (לדוגמה סרטי תעודה, סרטוני לפני ואחרי וכו') על מזמין השירות להודיע על כך.
  6. במידה ומזמין השירות אכן הזמין את חומרי הגלם – פרספקטיב אינה מתחייבת לספק את חומרי הגלם בשירותי ענן, אי לכך ובהתאם לזאת על מזמין השירות לספק כונן להעברת חומרי הגלם.
 7. הצלחת יום הצילום באחריות מזמין השירות בלבד לרבות: עמידה בזמני יום הצילום, הגעה עם תסריטי יום הצילום לאחר אישור ועיון בהם, הגעה עם פרטי לבוש מתאימים עבור הצילום ועם האביזרים הנדרשים מצד מזמין השירות עבור הצלחת יום הצילום, בכל מקרה של אי שיתוף פעולה מצד מזמין השירות פרספקטיב איננה אחראית לכמות ו/או איכות חומרי הגלם שהופקו מיום הצילום.
 8. במקרה ויום הצילום נמשך מעל להזמנת העבודה שבוצעה על ידי מזמין השירות, על כל שעה נוספת עלות יום הצילום עולה בכ – 500 ש"ח לשעה.
 9. במקרה של ביטול/דחיית יום צילומים שלא מהסיבות הכתובות בסעיף ה/6, זמן הביטול המינימלי הוא 7 ימי עסקים – בכל מקרה אחר יחוייב מזמין השירות בתשלום של כשליש מעלות יום הצילום.
 10. המחירים בהצעה זו אינם כוללים מע"מ אלא אם צויין אחרת.
 11. אין להשתמש בהצעה זו לצורכי מו"מ ללא אישור מזמין השירות, אין להעתיק, לצלם או להפיץ.
 12. במידה ותואם יום צילום וזמן הנסיעה ללוקיישן יותר משעה ולא תואם על כך מראש – ישנה עלות נוספת מצד מזמין השירות של כ-200 ש"ח.
 13. במידה והפרויקט נדחה מצד הלקוח לתקופת זמן העולה על 30 יום מרגע אישור הצעת המחיר, נותן השירות אינו מחוייב לספק את השירות שהוזמן, ויש להוציא הצעת מחיר מחודשת עבור תחילת עבודה מחודשת או גמר הפרויקט שנדחה.
 14. במידה והפרויקט מחולק למספר ימי צילום, יש לתאם אותם מראש, גם בקירוב במצב שיום הצילומים עדיין לא ידוע.
 15. מזמין השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שלאחר שיאשר את התוצרים, כל שינוי ו/או תוספת יהיו כרוכים בתוספת תשלום שתיקבע על ידי חברת פרספקטיב בהתאם להצעת מחיר.
 16. המזמין השירות נותן בזאת אישור בלתי מסויג להטמיע קרדיט בתיאור ואת סמלילה של חברת פרספקטיב בחלקו של התוצר כאשר פרספקטיב מתחייבת לכך שהסמליל לא יפריע להלך הסרטון, מובהר ומוצהר כי גם לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים, המזמין/הלקוח לא יהיה רשאי להסיר את אלו.
 17.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי נותן השירות תהא פטור מכל אחריות ו/או כל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה משינוי החוק ו/או התקנות ו/או כתוצאה מכל החלטה שיפוטית או מנהלית אחרת שיש בכוחה כדי לשנות ו/או לבטל את התחייבויות נותן השירות עפ"י הסכם זה. לרבות שימוש בפונטים בתוך הסרטונים, סטוק, מוזיקה, שחקנים וכו'
 18. מוצהר בזה כי ידוע למזמין/הלקוח כי פרספקטיב אינה אחראית לכל נזק הנובע מכשלים טכניים או אי זמינות מידע אשר אינם בשליטת ו/או באחריות חברת פרספקטיב, מוצהר בזה כי ידוע ללקוח/המזמין כי עליו מוטלת האחריות המלאה לגיבוי התכנים אותם מקבל.
 19. לאחר תום תקופת ההתקשרות החוזיות בין הצדדים המקימה לא תשפה את הלקוח בגין נזק או טענה כלשהי.
 20. פרספקטיב תהא רשאית לספק את השירות המדובר במסגרת הסכם זה ובאמצעות צד שלישי ללא צורך בהסכמת הלקוח ולשם כך להעביר את חומרי הגלם לאותו צד שלישי בכפוף לתנאי ההסכם מבלי לגרוע בתוצרי הלקוח.

ז.  כל הזכויות עבור התוצר הסופי שייכים ללקוח בלבד

ח. אין לבצע כל שינויים בעריכת התוצרים הסופיים על מנת לשמור על שמו הטוב של נותן השירות.

 1. לאחר אישור מסירת התוצרים ללקוח, חל איסור על הלקוח לבצע בו כל שינוי.
  (כולל להאריך או לקצר אותו, לשנות בו את המוזיקה, להוסיף עליו כתוביות או כותרות וכו').
  כיוון שמדובר על יצירה של הנותן השירות, וכל שינוי בתוצר הסופי עלול לפגוע בשמו הטוב של הנותן שירות ולגרום לנזקי תדמית המתורגמים לפגיעה כלכלית. לכן רק לנותן השירות הזכות לבצע שינויים בסרטון.
 2. בנוסף גם אם אחריי כמה שנים הלקוח מעוניין לעדכן את התוצר לפי השינויים בקו העיצוב של החברה לדוגמה, את העדכון יבצע הנותן שירות (שהיה אחראי במקור על הפקת התוצר).
 3. למעט מצב בו יש אישור בכתב על מתן הזכויות ללקוח/לחברה/עסק חיצוני שיערוך את התוצר הסופי.
 4. הלקוח נותנ/ת את הסכמתו לנותן השירות לעלות תכנים מיום ההפקה/הצילום/העבודה כתוכן "מאחורי הקלעים" או תכנים שמטרתם להציג את פעילות נותן השירות (אלא אם צויין מראש בפני נותן השירות כי הפעילות היא חסויה ועלולה לפגוע בלקוח).
 5. מקבל השירות מצהיר כי הוא מודע לכך שהתוצר הסופי ישמש כ"תיק עבודות" עבור נותן השירות וכי התוצר הסופי וחומרי הגלם יוצגו בפרסום קטלוגים, תערוכות, פרסומים שונים באינטרנט, כולל פורומים ורשתות חברתיות והתוצר יוצג לכל אדם ש – נותן השירות יראו לנכון.
 6. בנוסף מקבל השירות מצהיר כי הוא מודע לכך שנותן השירות יעשה שימוש בשמו, סמליל (לוגו) על מנת להציג תיק עבודות ושיתופי פעולה.

ט. תנאים כלליים

 1. הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים, ולא תהא נפקות לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בעל פה, במפורש ו/או מכללא, אשר היו בין הצדדים עובר למועד חתימת הסכם זה.
 2. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד העסק למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי ההסכם ו/או לתת למזמין דחייה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא יחשבו ויתור או הסכמה לויתור על זכויותיו ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכות.
 3. אם יקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה מחוסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, לא תשפיע קביעה זו על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו, ככל שאין בכך שינוי מהותי במהות הכללית של הסכם זה.
 4. צד להסכם זה לא יחשב כמי שהפר את ההסכם, כולו או חלקו, אם לא יכול  היה לעמוד בחיוב על פי הסכם זה בשל נסיבות שאינן בשליטתו הסבירה לרבות: שיטפון, רעידת אדמה, שריפה, וכן מצב מלחמה, אירועים ביטחוניים משמעותיים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים, ושביתות או השבתות כלליות (להלן: "כוח עליון"), ובלבד שאותו צד לא פעל מתוך זדון, פזיזות ורשלנות בכל דרגה שהיא. מובהר כי הצד הטוען לקיומו של כוח עליון, חייב להודיע לצד השני, בהקדם האפשרי שנוצרו נסיבות כוח עליון, על קיומן של נסיבות אלה, תוך פירוט אותן נסיבות, וכן יודיע על התקופה המוערכת בה התקיימו אותן נסיבות.
 5. באישור הסכם זה מזמין השירות מאשר כי הוא מקבל ומסכים לכל האמור בו וכי קבלת אמצעי תשלום תחשב ראיה סופית להסכמתו להתקשרות עם חברת פרספקטיב בהתאם להוראות הסכם זה.
 6. הסכם זה הוא המחייב את הצדדים וכל סיכום או מו"מ בעל פה מעבר להסכם זה אינו תקף כלל. כל שינוי או תיקון בחוזה זה או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות על פיו יהיו תקפים ו/או מחייבים רק אם יעשו בכתב וייחתמו על ידי 2 הצדדים.
 7. לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או אחר, בשל ביטול השירותים במהלך ההתקשרות, ההזמנה אינה ניתנת לביטול בשום צורה שהיא לאחר תחילת תהליך העבודה.
 8. בכל מקרה של הפרת ההוראות המפורטות בהסכם זה מצידו של הלקוח/המזמין, בכל מקרה של עיכוב ו/או השהיית תשלומים, רשאית חברת פרספקטיב, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן, לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקיים ללקוח עילת תביעה כלשהי.

י – זמני אספקה

זמני האספקה תלויים בשיתוף פעולה עם הלקוח וזמינתו ואישורו של החומרים, במידה והלקוח מאשר את החומרים/קריאטייב להלן זמני האספקה:

 • תסריטים ליום הצילום: עד 15 ימי עסקים לאחר שיחת האיפיון.
 • תיאום יום צילום: עד 30 ימי עסקים מרגע אישור התסריטים. (עסקה ללא תסריטים תתואם עד 30 ימי עסקים מרגע חתימה ההסכם ועל פי זמינות יומן הצילומים של החברה, במידה והלקוח אינו יכול לתאם במסגרות הזמן שנבחרו בטווח ימי העסקים, סעיף זה בטל ומובטל.
 • קבלת סקיצות מיום הצילומים: עד 15 ימי עסקים מיום הצילום שבוצע.

שתף:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

צרו איתנו קשר!

פופולרי ביותר

עוד בנושא

איך ליצור פודקאסט איכותי שיוביל לתוצאות עסקיות

בעידן הדיגיטלי המתפתח, פודקאסטים הפכו לכלי שיווקי עוצמתי עבור עסקים וארגונים. אך כיצד ניתן ליצור פודקאסט שלא רק נשמע מעולה, אלא גם מניב תוצאות עסקיות?

יתרונות הפודקסט מול וידיאו קאסט

כתבה: פודקאסט ווידאוקאסט – המהפכה הדיגיטלית בעולם התוכן בעידן הדיגיטלי המתפתח, פודקאסטים ווידאוקאסטים הפכו לכלים מרכזיים בהעברת מידע, בידור וחינוך. אך מה בדיוק ההבדל ביניהם,

פודקאסט

פודקאסט הוא סדרת תוכניות אודיו דיגיטליות, הזמינות להאזנה בכל עת

תקנון

תקנון שירותי צילום ועריכה הואיל ונותן השירות – עסק המאוגד כדין בישראל, בין השאר, בתחום הפקת התוכן, צילום ועיצוב גרפי, מתן שירותי ייעוץ, בתחום המדיה

שיווק בוידאו

עולם השיווק עבר תהפוכות רבות עקב השינויים הטכנולוגיים שהתרחשו בעולם בעשורים האחרונים. בעבר, מי שרצה לפרסם מוצר או שירות כלשהו השתמש בדרכי הפרסום הישנות כמו

יצירת תוכן לאינסטגרם

בני האדם הם יצורים חברתיים, ואכן גם במציאות של ימינו בה המרחב הדיגיטלי תופס נפח הולך וגדל, בני האדם הקימו רשתות חברתיות שמאפשרות להם ליצור

מה הלקוחות שלנו אומרים עלינו

Scroll to Top

המותג שלך צריך שיכירו אותו!

השאירו פרטים ויחד נבנה את המותג המנצח שלכם